Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

KHUNG TRỜI KỶ NIỆMCâu thơ ai chẻ làm đôi
Nữa kia người  giữ...nữa tôi mất rồi
Tình kia một thoáng trong đời
Nhớ nhung một cõi...tơ trời còn vương

             Tiendung_2015